PolskiAngielski
PLN
2€ - Euro €3$ - Dolar $
27pc27h0sd
0Koszyk
Przykro nam, Twój koszyk jest pusty :(

Przejrzyj nasze produkty polecane oraz promocje na stronie głównej i wybierz coś dla siebie
0Schowek
Twój schowek jest pusty
Strona główna » Filtry do wody dla mieszkańców Lublina

Filtry do wody dla mieszkańców Lublina

Dosko­nale zda­jemy sobie sprawę z tego, że miesz­kańcy miast czę­sto mają w kra­nach wodę niskiej jako­ści. Zawie­ra­jącą zanie­czysz­cze­nia oraz osad. Jeśli miesz­kasz na tere­nie Lublina lub pla­nu­jesz kupić tam miesz­ka­nie, zacznij kon­tro­lo­wać jakość wody. Pomoże Ci w filtr węglowy do wody. To urzą­dze­nie, które uzdat­nia wodę przy wyko­rzy­sta­niu zja­wi­ska osmozy odwró­co­nej.

Osmoza odwró­cona polega na tym, że woda prze­cho­dzi przez pół­prze­pusz­czalną błonę, któ­rej mecha­nizm ma postać mem­brany osmo­tycz­nej. System odwró­co­nej osmozy jest zbli­żo­nym do natu­ral­nego pro­cesu fil­tro­wa­nia. W przy­ro­dzie woda pły­nie po powierzchni gruntu i oczysz­cza się, po prze­nik­nię­ciu przez pia­sek. Nato­miast po zamon­to­wa­niu fil­trów węglo­wych do wody, płyn prze­pływa przez spe­cjalne złoże poli­fos­fa­towe. To spra­wia, że węglan wap­nia nie kry­sta­li­zuje się.


Fil­try węglowe do wody – korzy­ści

 

Korzy­sta­nie z fil­trów do wody daje sze­reg korzy­ści. Pod­czas pro­cesu fil­tra­cji woda zostaje pozba­wiona wszel­kich soli o postaci jonów oraz 99% różnych szkodliwych elementów. Znika jej przy­kry smak i zapach. Dzięki zawar­to­ści dwu­tlenku węgla woda ma orzeź­wia­jący smak. Staje się miękka, ponie­waż zostaje usu­nięta z niej twar­dość ogólna, i węglo­wo­da­nowa. Fil­try do wody zakładane na tere­nie Lublina są pro­sto mon­to­wane do insta­la­cji wodo­cią­go­wej. Mają ścią­ganą obu­dowę, dla­tego z łatwo­ścią, możesz wymie­nić w nich mem­branę, filtr wstępny oraz złoże demi­ne­ra­li­zu­jące.


Fil­try do wody – wła­ści­wo­ści

 

Urzą­dze­nia fil­tru­jące mają pro­stą kon­struk­cję, ponie­waż zawie­rają dwa filtry oraz mem­branę osmo­tyczną. To spra­wia, że są łatwe w mon­tażu i trans­por­to­wa­niu. Są dosko­na­łym roz­wią­za­niem do zamon­to­wa­nia na zewnątrz, nadają się rów­nież do węża ogro­do­wego. W zależ­no­ści od tego, jaką wodę masz w kra­nie, możesz uzyskać nawet do 3000 litrów wody na dobę. Tem­pe­ra­tura wody zasi­la­ją­cej powinna być między 5 a 40 stopni. Mini­malne ciśnie­nie wody to 3 atm., nato­miast mak­sy­malne 6 atm. W kom­ple­cie znaj­duje się przy­łą­cze do wody suro­wej w formie trójnika: gwint zewnętrzny, gwint wewnętrzny oraz przy­łą­cze do prze­wodu. Dostępne są rów­nież prze­wody odpro­wa­dza­jące wodę brudną oraz wodę czy­stą.


Fil­try węglowe do wody – akwa­ry­styka

 

Jeśli posia­dasz akwa­rium, fil­try do wody dosko­nale zda­dzą egza­min. Dla­tego, że w porów­na­niu do pro­duk­tów innych pro­du­cen­tów, oprócz napo­wie­trza­nia wody, oczysz­czają ją. Dzięki temu wszel­kie zanie­czysz­cza­nia nie prze­do­staną się do akwa­rium i nie będą pod­tru­wać rybek. Pamię­taj, że rybki mor­skie oraz te pocho­dzące z kra­jów egzo­tycz­nych nie są przy­zwy­cza­jone do pol­skich zanie­czysz­czo­nych wód. Dla­tego naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest dostar­cza­nie im wody zde­mi­ne­ra­li­zo­wa­nej, a następ­nie wzbo­ga­ce­nie jej o mine­rały, któ­rych potrze­bują do pra­wi­dło­wego funk­cjono­wa­nia. Taką wodę uzy­skasz, dzięki fil­tra­cji odwró­coną osmozą. Woda osmo­tyczna nadaje się prak­tycz­nie do każ­dego akwa­rium.


Fil­try do wody – opła­cal­ność

 

Fil­tro­wa­nie wody jest bar­dziej opła­calne niż kupo­wa­nie wody butel­ko­wa­nej. Koszty kupna wody butel­ko­wa­nej uza­leż­nione są od wiel­ko­ści butelki: 0,5l, 1,5l lub 6l. Przez 5 lat mogą wynieść nawet powy­żej 55 tysięcy zło­tych. Pozy­sku­jąc oczysz­czoną wodę z kranu, możesz pić ją w nie­ogra­ni­czo­nej ilo­ści. Twoje wydatki zmi­ni­ma­li­zują się do pokry­cia kosz­tów za wodę za wyko­rzy­stany litr sześcienny oraz eks­plo­ata­cyj­nych za użyt­ko­wa­nie wody.


Gdzie kupisz fil­try do wody?

 

Jeśli szu­kasz od dłuż­szego czasu urzą­dzeń wyso­kiej jako­ści, to świetnie trafiłeś. Ofe­ru­jemy Ci pro­dukty wysokiej jakości, pochodzące od sprawdzonych dostawców. W obrę­bie kate­go­rii fil­trów do wody znaj­dziesz u nas fil­try na cały dom: na wej­ście do wody, zmięk­cza­cze do wody, multifunk­cyjne, odże­lazia­cze. Dostępne są rów­nież akce­so­ria do fil­trów, które wspo­ma­gają ich eks­plo­ata­cję. Należą do nich: bate­rie kuchenne, kra­niki do fil­trów, testery jako­ści wody, mano­me­try oraz zbior­niki cie­pła. Ofe­ru­jemy rów­nież wkłady do fil­trów.

Chcemy, aby jakość usług przez nas świad­czo­nych była na wyso­kim pozio­mie. Dla­tego oprócz sprze­daży sprzętu do fil­tro­wa­nia wody, zaj­mu­jemy się mon­ta­żem wybra­nych fil­trów w miej­scu zamiesz­ka­nia naszych Klien­tów.

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy naszych dotych­cza­so­wych Klien­tów za oka­zane nam zaufa­nie, nato­miast nowych zapra­szamy do współ­pracy.

Filtry do wody w innych miastach: Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław, Olsztyn, Rzeszów, Toruń, Białystok, Chorzów, Piaseczno, Gdynia, Radom, Częstochowa, Kielce, Koszalin, Opole, Płock


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Ta witryna korzysta z plików cookies, aby lepiej prezentować treści, zapewnić sprawne oraz bezpieczne działanie, przedstawiać spersonalizowane oferty i promocje, a także w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności »
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ