PolskiAngielski
PLN
2€ - Euro €3$ - Dolar $
24lbn24ae7oao11e65db
0Koszyk
Przykro nam, Twój koszyk jest pusty :(

Przejrzyj nasze produkty polecane oraz promocje na stronie głównej i wybierz coś dla siebie
0Schowek
Twój schowek jest pusty
Strona główna » Filtry do wody dla mieszkańców Lublina

Filtry do wody dla mieszkańców Lublina

Dosko­nale zda­jemy sobie sprawę z tego, że miesz­kańcy miast czę­sto mają w kra­nach wodę niskiej jako­ści. Zawie­ra­jącą zanie­czysz­cze­nia oraz osad. Jeśli miesz­kasz na tere­nie Lublina lub pla­nu­jesz kupić tam miesz­ka­nie, zacznij kon­tro­lo­wać jakość wody. Pomoże Ci w filtr węglowy do wody. To urzą­dze­nie, które uzdat­nia wodę przy wyko­rzy­sta­niu zja­wi­ska osmozy odwró­co­nej.

Osmoza odwró­cona polega na tym, że woda prze­cho­dzi przez pół­prze­pusz­czalną błonę, któ­rej mecha­nizm ma postać mem­brany osmo­tycz­nej. System odwró­co­nej osmozy jest zbli­żo­nym do natu­ral­nego pro­cesu fil­tro­wa­nia. W przy­ro­dzie woda pły­nie po powierzchni gruntu i oczysz­cza się, po prze­nik­nię­ciu przez pia­sek. Nato­miast po zamon­to­wa­niu fil­trów węglo­wych do wody, płyn prze­pływa przez spe­cjalne złoże poli­fos­fa­towe. To spra­wia, że węglan wap­nia nie kry­sta­li­zuje się.


Fil­try węglowe do wody – korzy­ści

 

Korzy­sta­nie z fil­trów do wody daje sze­reg korzy­ści. Pod­czas pro­cesu fil­tra­cji woda zostaje pozba­wiona wszel­kich soli o postaci jonów oraz 99% różnych szkodliwych elementów. Znika jej przy­kry smak i zapach. Dzięki zawar­to­ści dwu­tlenku węgla woda ma orzeź­wia­jący smak. Staje się miękka, ponie­waż zostaje usu­nięta z niej twar­dość ogólna, i węglo­wo­da­nowa. Fil­try do wody zakładane na tere­nie Lublina są pro­sto mon­to­wane do insta­la­cji wodo­cią­go­wej. Mają ścią­ganą obu­dowę, dla­tego z łatwo­ścią, możesz wymie­nić w nich mem­branę, filtr wstępny oraz złoże demi­ne­ra­li­zu­jące.


Fil­try do wody – wła­ści­wo­ści

 

Urzą­dze­nia fil­tru­jące mają pro­stą kon­struk­cję, ponie­waż zawie­rają dwa filtry oraz mem­branę osmo­tyczną. To spra­wia, że są łatwe w mon­tażu i trans­por­to­wa­niu. Są dosko­na­łym roz­wią­za­niem do zamon­to­wa­nia na zewnątrz, nadają się rów­nież do węża ogro­do­wego. W zależ­no­ści od tego, jaką wodę masz w kra­nie, możesz uzyskać nawet do 3000 litrów wody na dobę. Tem­pe­ra­tura wody zasi­la­ją­cej powinna być między 5 a 40 stopni. Mini­malne ciśnie­nie wody to 3 atm., nato­miast mak­sy­malne 6 atm. W kom­ple­cie znaj­duje się przy­łą­cze do wody suro­wej w formie trójnika: gwint zewnętrzny, gwint wewnętrzny oraz przy­łą­cze do prze­wodu. Dostępne są rów­nież prze­wody odpro­wa­dza­jące wodę brudną oraz wodę czy­stą.


Fil­try węglowe do wody – akwa­ry­styka

 

Jeśli posia­dasz akwa­rium, fil­try do wody dosko­nale zda­dzą egza­min. Dla­tego, że w porów­na­niu do pro­duk­tów innych pro­du­cen­tów, oprócz napo­wie­trza­nia wody, oczysz­czają ją. Dzięki temu wszel­kie zanie­czysz­cza­nia nie prze­do­staną się do akwa­rium i nie będą pod­tru­wać rybek. Pamię­taj, że rybki mor­skie oraz te pocho­dzące z kra­jów egzo­tycz­nych nie są przy­zwy­cza­jone do pol­skich zanie­czysz­czo­nych wód. Dla­tego naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest dostar­cza­nie im wody zde­mi­ne­ra­li­zo­wa­nej, a następ­nie wzbo­ga­ce­nie jej o mine­rały, któ­rych potrze­bują do pra­wi­dło­wego funk­cjono­wa­nia. Taką wodę uzy­skasz, dzięki fil­tra­cji odwró­coną osmozą. Woda osmo­tyczna nadaje się prak­tycz­nie do każ­dego akwa­rium.


Fil­try do wody – opła­cal­ność

 

Fil­tro­wa­nie wody jest bar­dziej opła­calne niż kupo­wa­nie wody butel­ko­wa­nej. Koszty kupna wody butel­ko­wa­nej uza­leż­nione są od wiel­ko­ści butelki: 0,5l, 1,5l lub 6l. Przez 5 lat mogą wynieść nawet powy­żej 55 tysięcy zło­tych. Pozy­sku­jąc oczysz­czoną wodę z kranu, możesz pić ją w nie­ogra­ni­czo­nej ilo­ści. Twoje wydatki zmi­ni­ma­li­zują się do pokry­cia kosz­tów za wodę za wyko­rzy­stany litr sześcienny oraz eks­plo­ata­cyj­nych za użyt­ko­wa­nie wody.


Gdzie kupisz fil­try do wody?

 

Jeśli szu­kasz od dłuż­szego czasu urzą­dzeń wyso­kiej jako­ści, to świetnie trafiłeś. Ofe­ru­jemy Ci pro­dukty wysokiej jakości, pochodzące od sprawdzonych dostawców. W obrę­bie kate­go­rii fil­trów do wody znaj­dziesz u nas fil­try na cały dom: na wej­ście do wody, zmięk­cza­cze do wody, multifunk­cyjne, odże­lazia­cze. Dostępne są rów­nież akce­so­ria do fil­trów, które wspo­ma­gają ich eks­plo­ata­cję. Należą do nich: bate­rie kuchenne, kra­niki do fil­trów, testery jako­ści wody, mano­me­try oraz zbior­niki cie­pła. Ofe­ru­jemy rów­nież wkłady do fil­trów.

Chcemy, aby jakość usług przez nas świad­czo­nych była na wyso­kim pozio­mie. Dla­tego oprócz sprze­daży sprzętu do fil­tro­wa­nia wody, zaj­mu­jemy się mon­ta­żem wybra­nych fil­trów w miej­scu zamiesz­ka­nia naszych Klien­tów.

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy naszych dotych­cza­so­wych Klien­tów za oka­zane nam zaufa­nie, nato­miast nowych zapra­szamy do współ­pracy.

Filtry do wody w innych miastach: Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław.


Przejdź do strony głównej

Wybrane produkty promocyjne

123